Kurt Cobain

 Come as you are, as you were                               As I want you to be... Kurt Cobain 

                    

Komentarze